ข่าวประชาสัมพันธ์ | News activity
Dengue Mission Buzz
15 มิถุนายน 2559
โครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกเริ่มต้นในปี 2015 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกในบางประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน รถบัสให้ ความรู้ด้านการป้องกันไข้เลือดออกเดินทางไกลกว่า 4,000 กิโลเมตร แวะ...
4th International Workshop on Lung Health Asthma and COPD. New Paradigms in preventing exacerbations in respiratory diseases
17 พฤษภาคม 2559

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้่งที่ 13
17 พฤษภาคม 2559
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี ...
การประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 20 ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
5 มีนาคม 2559

บทความใหม่ | What's New
ID QUIZ : Infection Control
20 มิถุนายน 2559
พญ.จุไร  วงศ์สวัสดิ์ สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
Childhood and adolescent vaccines
20 มิถุนายน 2559
JutaratMekmullica, MD BhumibolAdulyadejHospital
Vaccines: From birth to elderly
20 มิถุนายน 2559
นอ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา รศ.พญ. อัจฉรา ตังสถาพรพงษ์ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร Moderator : พอ.รศ.นพ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
Spot Diagnosis 2016
14 มิถุนายน 2559
Kulkanya Chokephaibulkit, MD Faculty of Medicine SirirajHospital MahidolUniversity
Challenges in Management of Severe Dengue
14 มิถุนายน 2559
Suwannee Phumeetham, MD Feb 17, 2016
คู่มือวัคซีน 2016-2017 และปัญหาที่พบบ่อย
3 มิถุนายน 2559
บรรณาธิการ: วีระชัย วัฒนวีรเดช อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ จัดพิมพ์โดย: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่...
MDR-TB in Children
30 พฤษภาคม 2559
Piyarat Suntarattiwong MD Queen Sirikit National Institute of Child Health
Tuberculosis Management MDR-TB
30 พฤษภาคม 2559
KeswadeeLapphra, MD Division of Infectious Diseases Department of Pediatrics Faculty of Medicine SirirajHospital, MahidolUniversity 
Update Antiviral in Clinical Practices
27 พฤษภาคม 2559
Pornumpa Bunjoungmanee Division of Infectious Department Pediatrics Department Thammasat University Hospital