ข่าวประชาสัมพันธ์ | News activity
4th International Workshop on Lung Health Asthma and COPD. New Paradigms in preventing exacerbations in respiratory diseases
17 พฤษภาคม 2559

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้่งที่ 13
17 พฤษภาคม 2559
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ร่วมกับชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี ...
การประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 20 ของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
5 มีนาคม 2559

คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ สำหรับ PIDST AWARD ในการประชุมใหญ่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
5 มีนาคม 2559
1. พิมพ์บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ ส่งพร้อมใบนำส่ง พร้อมระบุชื่อ (corresponding author) ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ โดยส่งใบสมัครพร้อมบทคัดย่อภายในวันที่ 31 มีนาค...
บทความใหม่ | What's New
What’s New in the Thai National Pediatric HIV Treatment and Care Guidelines 2016
24 เมษายน 2559

แนวทางเวชปฏิบัติของโรคเยื่อหุ้มสมองและเนื้อสมองอักเสบเฉียบพลัน (Clinical Practice Guideline of Acute Meningoencephalitis)
21 เมษายน 2559

แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก
19 เมษายน 2559
โดย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธาณสุข กองทุนโลก ต้านวัณโรค
Dengue: From Children to Adults
17 เมษายน 2559
 Professor UsaThisyakorn, M.D. ChulalongkornUniversity Bangkok, Thailand
Hot topic in pediatric infectious diseases
10 เมษายน 2559
Somsak  Lolekha
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2559
2 เมษายน 2559
Vol.22 No.2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2559 สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน  จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้วที่กองบรรณาธิการได้มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัย  ครอบคลุมโรคติดเชื...
Diagnostic test in infectious disease
2 เมษายน 2559
Detchvijitr Suwanpakdee, MD Division of Pediatric infectious Department of  Pediatric Phramongkutklao Hospital
When to suspect immunodeficiency?
2 เมษายน 2559
รศ. พญ. ธันยวีร์ ภูธนกิจ สาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Clinical Diagnosis and Management of Zika Virus Infection
21 มีนาคม 2559
รศ.(พิเศษ) นายแพทย์ทวี  โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณะสุข วันที่ 8 มีนาคม 2559  รร.รามาการ์เด้นส...