ข่าวประชาสัมพันธ์ | News activity
UPDATE.. ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราชทางคลินิกประจำปี 2558
19 กันยายน 2559
ขอแสดงความยินดี  "ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ"           ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราชทางคลินิก ประ...
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 5/2558-2561
13 สิงหาคม 2559
ขอเชิญสมาชิก บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 5/2558-2561 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวล...
พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
7 กรกฎาคม 2559
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ อาคาร “อปร...
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปี 2559
6 กรกฎาคม 2559
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปี 2559   ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่  17  มิถุนาย...
บทความใหม่ | What's New
UPDATE.. What's new in Pediatric ID The SHORTER MDR -TB REGIMEN WORLD HEALTH ORGANIZATION RECOMMENDATIONS 2016
21 กันยายน 2559
พญ.จุฑากาญจน์ จรัสแสนประเสริฐ รศ.พญ.เกษวดี ลาภพระ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) เป็นวิกฤตการณ์ด้านสา...
UPDATE.. แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด (Guidance for the Evaluation and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection)
21 กันยายน 2559
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด (Guidance for the Evaluation and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection) โดยร...
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2559
1 กรกฎาคม 2559
Vol.22 No.3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยนยน 2559 สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน   จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 แล้วที่กองบรรณาธิการได้ตั้งใจคัดสรรบทความและสาระน่าร...
ID QUIZ : Infection Control
20 มิถุนายน 2559
พญ.จุไร  วงศ์สวัสดิ์ สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
Childhood and adolescent vaccines
20 มิถุนายน 2559
JutaratMekmullica, MD BhumibolAdulyadejHospital
Vaccines: From birth to elderly
20 มิถุนายน 2559
นอ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา รศ.พญ. อัจฉรา ตังสถาพรพงษ์ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร Moderator : พอ.รศ.นพ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
Spot Diagnosis 2016
14 มิถุนายน 2559
Kulkanya Chokephaibulkit, MD Faculty of Medicine SirirajHospital MahidolUniversity
Challenges in Management of Severe Dengue
14 มิถุนายน 2559
Suwannee Phumeetham, MD Feb 17, 2016
คู่มือวัคซีน 2016-2017 และปัญหาที่พบบ่อย
3 มิถุนายน 2559
บรรณาธิการ: วีระชัย วัฒนวีรเดช อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ จัดพิมพ์โดย: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่...
สมาชิกเข้าสู่ระบบ / Member login
username:
password: