ข่าวประชาสัมพันธ์ | News activity
Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 5/2558-2561
13 สิงหาคม 2559
ขอเชิญสมาชิก บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม Pediatric Infectious Disease Interhospital Conference ครั้งที่ 5/2558-2561 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวล...
พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
7 กรกฎาคม 2559
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ อาคาร “อปร...
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปี 2559
6 กรกฎาคม 2559
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปี 2559   ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่  17  มิถุนาย...
Dengue Mission Buzz
15 มิถุนายน 2559
โครงการให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกเริ่มต้นในปี 2015 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกในบางประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน รถบัสให้ ความรู้ด้านการป้องกันไข้เลือดออกเดินทางไกลกว่า 4,000 กิโลเมตร แวะ...
บทความใหม่ | What's New
จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | กรกฎาคม 2559
1 กรกฎาคม 2559
Vol.22 No.3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยนยน 2559 สวัสดีสมาชิกสมาคมฯ และผู้อ่านทุกท่าน   จุลสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 แล้วที่กองบรรณาธิการได้ตั้งใจคัดสรรบทความและสาระน่าร...
ID QUIZ : Infection Control
20 มิถุนายน 2559
พญ.จุไร  วงศ์สวัสดิ์ สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
Childhood and adolescent vaccines
20 มิถุนายน 2559
JutaratMekmullica, MD BhumibolAdulyadejHospital
Vaccines: From birth to elderly
20 มิถุนายน 2559
นอ.หญิง จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา รศ.พญ. อัจฉรา ตังสถาพรพงษ์ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร Moderator : พอ.รศ.นพ.วีระชัย วัฒนวีรเดช
Spot Diagnosis 2016
14 มิถุนายน 2559
Kulkanya Chokephaibulkit, MD Faculty of Medicine SirirajHospital MahidolUniversity
Challenges in Management of Severe Dengue
14 มิถุนายน 2559
Suwannee Phumeetham, MD Feb 17, 2016
คู่มือวัคซีน 2016-2017 และปัญหาที่พบบ่อย
3 มิถุนายน 2559
บรรณาธิการ: วีระชัย วัฒนวีรเดช อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ จัดพิมพ์โดย: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่...
MDR-TB in Children
30 พฤษภาคม 2559
Piyarat Suntarattiwong MD Queen Sirikit National Institute of Child Health
Tuberculosis Management MDR-TB
30 พฤษภาคม 2559
KeswadeeLapphra, MD Division of Infectious Diseases Department of Pediatrics Faculty of Medicine SirirajHospital, MahidolUniversity