Facebook_Fan_Page_logo.png

member.png
gazette_1.png
book.png
regis.png
fun.png

ASPID.png

ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
             
ความรู้สำหรับประชาชน  หน้าที่ 1


โรคไข้ซิกา

โรคไข้เลือดออก (Dengue)

โรคอีสุกอีใส (chickenpox)

โรคหัด (measles)

โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza)

โรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โรคไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever)

มาทำความรู้จักโรคมือ เท้า ปากกันเถอะค่ะ

โรคติดเชื้ออาร์เอสวี RSV

คําแนะนําการพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Dengvaxia (สำหรับประชาชน)

รู้ทันป้องกันได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชน

ไวรัสโรต้า สาเหตุของท้องเสีย

ข้อชี้แจงและข้อแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก

คำแนะนำประชาชน เรื่อง การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุ...

เด็กกับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2560

โรคไข้ซิกา ( Zika virus disease )

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2558

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 1: ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 2: โรคปอดบวม

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 3: โรคหัด และโรคหัดเยอรมัน

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 4: โรคไข้สุกใส

รู้จักโรคอีโบลา โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ไข้สมองอักเสบเจอี

หุ่นยนต์จุลินทรีย์

โรคคอตีบ

โรคไอกรน (Pertussis)

โรคมือเท้าปาก

โรคมือ เท้า ปาก และการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71

รู้ทันโรคติดต่อ - โรคมือ เท้า ปาก

โรคพิษสุนัขบ้า...ไม่ได้บ้าแค่สุนัข !!

DENGUE: A GLOBAL HEALTH THREAT

[1][2]
[กลับไป]