ความรู้สำหรับแพทย์  หน้าที่ 3


แนวทางการรักษาวัณโรคที่ดื้อยา Isoniazid ตัวเดียว โดยองค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2018

โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah viral diseases)

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2561

Point-of-care testing of infectious diseases

แนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติโรคติดเชื้...

วิดีโอการประชุมเสวนาเกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออก เรื่อง “วัคซีนไข้เลือดออก : - จะฉีดต่อดี...

Guidance for the use of DengvaxiaTM

สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในเวชปฏิบัติการใช้วัคซีนไข้เลือดออก Dengvaxia โดยสมาคมโรคติดเชื้...

ADVA statement regarding the CYD-TDV Dengvaxia dengue vaccine

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนไข้เลือดออก สำหรับวัคซีนไข้เลือดออก Dengvaxia

คำแนะนำในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่มีภาวะ febrile neutropenia เปรียบเทียบระหว่างสม...

การแพ้ยาปฏิชีวนะในเวชปฏิบัติ (ตอนที่ 2)

การแพ้ยาปฏิชีวนะในเวชปฏิบัติ (ตอนที่ 1)

ข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีน PHiD-CV ในผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค

Severe fever with thrombocytopenia syndrome

Immunization Schedule for Thai Children Recommended by The Pediatric Infectious Disease...

Avian influenza A(H7N9)

การดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวี (Management of HIV-Infected Children และ Adol...

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก Prevention of Mother-to-Child HIV Transmis...

ACPID 2016 Abstract Book

Elimination of mother-to-child transmission of HIV: lessons learned from success in Tha...

การวินิจฉัยและรักษา โรคไช้เลือดออกเดงกี ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

What's new in Pediatric ID The SHORTER MDR -TB REGIMEN WORLD HEALTH ORGANIZATION RECOMM...

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาแต่กำเนิด (Guidanc...

ตารางการให้วัคซีนในเด็กไทยปกติ 2559

ไข้ซิกา (Zika Fever)

การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา (ตอนที่ 15): การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Epstein-Barr Virus

Spot diagnosis

การวินิจฉัยแยกโรค Kawasaki disease shock syndrome จาก Toxic shock syndrome ตั้งแต่ระยะแ...

Update of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae

CME: อหิวาตกโรค…โรคร้ายที่มากับอาหารและน้ำ

Bug among us

[1][2][3][4][5][6]
ความรู้สำหรับแพทย์ (หมวดหมู่ย่อย)


COVID-19

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัคซีน

องค์ความรู้ (Factsheet)

จุลสารสมาคม
[กลับไป]