จุลสารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย | เมษายน 2565นายกสมาคมฯ เปิดใจแถลง

Screenshot_2022_04_15_214813.jpg

โดย ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ในนามของคณะกรรมการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ กรรมการและทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เข้ามารับหน้าที่ เพื่อดำเนินงานสืบต่อกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่งต่อจากกรรมการชุดที่แล้ว (ซึ่งที่จริง ส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมการชุดเดิมด้วย) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ คณะกรรมการจะดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เริ่มจัดได้มากขึน ให้มีความเข้มข้นในเนื้อหาสาระ และเป็นประโยชน์ กิจกรรมวิชาการปี 2565 ที่เราจะทำ ได้แก่ ประชุมระยะสั้น (โรงแรมเดอะ สุโกศล 18-20 พฤษภาคม), Interhospital conference, ประชุมสัญจร ขอนแก่น (7-8 กรกฎาคม), ประชุมใหญ่ประจำปี (รอยัลคลิฟ พัทยา 7-9 ตุุลาคม) และยังจะมี Sunday Academy Activity เป็นระยะด้วย จากผลงานของกรรมการชุดก่อนซึ่งนำโดยท่าน รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์ ได้ทำไว้ทำให้เกิดประโยชน์มากมายต่อสังคมไทยและวงการแพทย์ ทำให้กรรมการชุดนี้ สามารถทำงานต่อยอดได้ง่าย ขอขอบคุณ กรรมการทั้งชุดเก่า และชุดใหม่ทุกท่าน พวกเราทำงานอย่างเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน ในโอกาสนี้จึงขอแจ้งรายชื่อกรรมการชุุดใหม่ดังนี้

ศ.อุุษา ทิสยากร (ที่ปรึกษา), รศ.พรเทพ จันทวานิช (ที่ปรึกษา), พล.ต.หญิง รศ.ฤดีวิไล สามโกเศศ (ที่ปรึกษา),
รศ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ (อุปนายกและประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ),
ศ.(เกียรติคุุณ) สมศักดิ์ โล่ห์เลขา(กรรมการ), ศ.พ.อ.วีระชัย วัฒนวีรเดช (กรรมการ), ผศ.(พิเศษ) ปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์ (กรรมการ),
ศ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ (กรรมการและวิเทศสัมพันธ์ต่างประเทศ),
รศ.โอฬาร พรหมาลิขิต (กรรมการและ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ),
รศ.(พิเศษ) ทวี โชติพิทยสุนนท์ (กรรมการและปฏิคม),
พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ (กรรมการและนายทะเบียน),
รศ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ (กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร),
รศ.วารุณี พรรณพาณิช วานเดอพิทท์ (กรรมการและรองประธานฝ่าย ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร),
รศ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ (กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ),
ผศ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ (กรรมการและ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา),
นพ.พรเทพ สวนดอก (กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์และจุลสาร),
ผศ.ทัศนีย์ สุขปราณี (กรรมการและเหรัญญิก), ผศ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ (กรรมการและเลขาธิการ),
และ ผศ.พ.อ.เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี (กรรมการและรองเลขาธิการ)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน ที่ทำให้มีเด็กติดเชื้อและป่วยหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าระลอกก่อนๆ มาก ทำให้หน้าที่ของพวกราในฐานะกุมารแพทย์และนักวิชาการ มีความสำคัญมาก คงอีกพักใหญ่ กว่าจะสงบ และเด็กๆ จะปลอดภัยไปโรงเรียนได้ ไม่ต้องมานอนโรงพยาบาล ระยะหลังเราได้ข่าวมีเด็กเสียชีวิต จาก severe COVID-19 โดยเป็นเด็กที่แข็งแรงดีมาก่อน โดยเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อเฉียบพลัน หรือ ภาวะ MIS-C แต่ไม่ได้เป็น severe pneumonia / ARDS เหมือนที่เกิดในผู้ใหญ่ และส่วนหนึ่งของเด็กที่รุุนแรงและเสียชีวิตเหล่านี้มีภาวะช๊อค ซึ่งทำให้แพทย์ผู้ดูแลไม่ทันคิดถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ทำให้รักษาด้วยสารน้ำเหมือนภาวะช๊อคจากการติดเชื้อรุนแรง ทำให้เกิดภาวะ acute pulmonary edema เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องมาแชร์ประสบการณ์ให้กัน เพื่อให้เราให้การรักษาคนไข้คนต่อไปได้อย่างดีและหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ สมาคมฯยังได้มีส่วนร่วมหรือเป็นผู้นำในการจัดทำแนวทางปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและระดับโรงพยาบาล และยังช่วยกันผลักดันเรื่องวัคซีนในเด็ก เพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวปลอดภัยมากที่่สุด

สำหรับการจัดการประชุมวิชาการ หรือเผยแพร่ความรู้ของสมาคม ในยุคจากนี้ไป ได้ปรับเปลื่ยนรูปแบบ มีทั้ง Online & On-site พยายามให้กุมารแพทย์เข้าถึงได้มากที่สุด ว่างวันไหนก็มาวันนั้น วันที่ไม่ว่างมาโรงแรมก็ยังเข้าฟังได้ เน้นความสะดวก และอยากให้พวกเราได้มีโอกาสได้พบปะกัน เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ลูกศิษย์และอาจารย์จะได้เจอกัน ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และอัพเดทชีวิตกัน และเกิดการเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระและความอบอุ่น โควิด-19 ทำให้เราต้องห่างกัน physical distancing แต่เรายังมี social interaction ได้เหมือนเดิม และการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้คือการอบรมระยะสั้นที่โรงแรมศุโกศล อย่าลืมรีบลงทะเบียนกันนะคะ[กลับไป]